کارگاه تفویض اختیار مؤثر در مدیریت

مدرس : ارشیا دکامی  ( مشاور ، نویسنده و مدرس حرفه ای مدیریت کاربردی )

زمان برگزاری : شنبه  21 آبان 1401
مکان برگزاری : مشهد ( مکان دقیق برگزاری اعلام خواهد شد )