تیپ شخصیتی(مبتکر) ENTP

تیپ شخصیتی(فرمانده) ENTJ

تیپ شخصیتی ENFP

تیپ شخصیتی(مربی) ENFJ

تیپ شخصیتی ESTP

تیپ شخصیتی ESTJ

تیپ شخصیتی(بازیگر) ESFP

تیپ شخصیتی(حامی) ESFJ

تیپ شخصیتی(مهندس) INTP

تیپ شخصیتی(برنامه ریز) INTJ

تیپ شخصیتی(رویاپرداز) INFP

تیپ شخصیتی(محرم راز) INFJ

تیپ شخصیتی(صنعتگر) ISTP

تیپ شخصیتی(بازپرس) ISTJ

تیپ شخصیتی(مدافع) ISFP

تیپ شخصیتی(ماجراجو) ISFJ

درباره MBTI