مدرس : ارشیا دکامی( مشاور ، نویسنده و مدرس حرفه ای مدیریت کاربردی )

مکان برگزاری : مشهد ( مکان دقیق برگزاری اعلام خواهد شد )